名 4 страница

981.complete

982.toy

983.by any chance, in case

984.prince

985.to go back and forth

986.do harm to, to endanger

987.to smile

988.to threaten

989.to violate

990.to protect and maintain

991.scarf

992.to revolve around

993.only, sole

994.tail

995.great

996.to suffer from injustice

997.to authorize

998.stomach

999.position, place

1000. may not

1001. future

1002. washing room

1003. warm

1004. gentle, tender

1005. to smell

1006. document, file

1007. stationery

1008. civilization

1009. literature

1010. to kiss, kiss

1011. stable

1012. to send greetings

1013. 卧室 wòshì

1014. 屋子 wūzǐ

1015. 无奈 wúnài

1016. 无数 wúshù

1017. 武器 wǔqì

1018. 武术 wǔshù

1019. 雾 wù

1020. 物理 wùlǐ

1021. 物质 wùzhì

1022. 吸收 xīshōu

1023. 系 xì

1024. 系统 xìtǒng

1025. 细节 xìjié

1026. 戏剧 xìjù

1027. 瞎 xiā

1028. 吓 xià

1029. 下载 xiàzǎi

1030. 鲜艳 xiānyàn

1031. 显得 xiǎnde

1032. 显然 xiǎnrán

1033. 显示 xiǎnshì

1034. 县 xiàn

1035. 现金 xiànjīn

1036. 现实 xiànshí

1037. 现象 xiànxiàng

1038. 相处 xiāngchǔ

1039. 相当 xiāngdāng

1040. 相对 xiāngduì

1041. 相关 xiāngguān

1042. 相似 xiāngsì

1043. 想念 xiǎngniàn

1044. 想象 xiǎngxiàng

1045. 享受 xiǎngshòu

1046. 项 xiang

1047. 项链 xiàngliàn

1048. 项目 xiàngmù

1049. 橡皮 xiàngpí

1050. 象棋 xiàngqí

1051. 象征 xiàngzhēng

1052. 消费 xiāofèi

1053. 消化 xiāohuà

1054. 消灭 xiāomiè

1055. 消失 xiāoshī

1056. 销售 xiāoshòu

名、形

动、名

动、名

1013. bedroom

1014. room

1015. can’t help but

1016. countless

1017. weapon

1018. martial arts

1019. fog, mist

1020. physical

1021. material, substance

1022. to absorb

1023. department

1024. system

1025. detail

1026. drama

1027. blind

1028. to scare

1029. to download

1030. bright-coloured

1031. appear to be

1032. obcious

1033. to display

1034. county

1035. cash

1036. reality, real

1037. phenomenon

1038. to get along with

1039. quite

1040. relatively

1041. related

1042. similar

1043. to miss

1044. to imagine

1045. to enjoy

1046. item

1047. necklace

1048. project

1049. rubber

1050. chess

1051. to signify, symbol

1052. to consume

1053. to digest

1054. to eradicate

1055. to disappear, to vanish

1056. to sale, marketing

1057. 小吃 xiǎochī

1058. 小伙子 xiǎohuǒzi

1059. 小麦 xiǎomài

1060. 小气 xiǎoqi

1061. 小偷 xiǎotōu

1062. 效率 xiàolǜ

1063. 孝顺 xiàoshùn

1064. 歇 xiē

1065. 斜 xié

1066. 协调 xiétiáo

1067. 心理 xīnlǐ

1068. 心脏 xīnzàng

1069. 欣赏 xīnshǎng

1070. 信封 xìnfēng1071. 信号 xìnhào

1072. 信息 xìnxī

1073. 行动 xíngdòng

1074. 行人 xíngrén

1075. 行为 xíngwéi

1076. 形成 xíngchéng

1077. 形容 xíngróng

1078. 形式 xíngshì

1079. 形势 xíngshì

1080. 形象 xíngxiàng

1081. 形状 xíngzhuàng

1082. 性质 xìngzhì

1083. 幸亏 xìngkuī

1084. 幸运 xìngyùn

1085. 胸 xiōng

1086. 兄弟 xiōngdì

1087. 雄伟 xióngwěi

1088. 修改 xiūgǎi

1089. 休闲 xiūxián

1090. 虚心 xūxīn

1091. 叙述 xùshù

1092. 宣布 xuānbù

1093. 宣传 xuānchuán

1094. 选举 xuǎnjǔ

1095. 学期 xuéqī

1096. 学术 xuéshù

1097. 学问 xuéwèn

1098. 询问 xúnwèn

1099. 寻找 xúnzhǎo

1100. 训练 xùnliàn

动、名

1057. snack

1058. boy

1059. wheat

1060. stingy, mean

1061. thief

1062. efficiency

1063. filial piety

1064. to take a rest

1065. inclined

1066. to coordinate

1067. mental, psychological

1068. heart

1069. to appreciate

1070. envelop

1071. signal

1072. message

1073. action

1074. passers-by

1075. behavior

1076. to form, to take shape

1077. to describe

1078. form

1079. situation

1080. image

1081. shape

1082. nature, characteristic

1083. thanks to

1084. lucky

1085. chest

1086. brothers

1087. magnificent

1088. to modify

1089. to leisure

1090. modest

1091. to narrate

1092. to announce

1093. to advertise

1094. to elect, election

1095. semester

1096. academic

1097. knowledge

1098. to inquire

1099. to search, to look for

1100. to train

1101. 迅速 xùnsù

1102. 延长 yáncháng

1103. 严肃 yánsù

1104. 宴会 yànhuì

1105. 阳台 yángtái

1106. 痒 yǎng

1107. 样式 yàngshì

1108. 腰 yāo

1109. 摇 yáo

1110. 咬 yǎo

1111. 要不 yàobù

1112. 要是 yàoshi

1113. 夜 yè

1114. 液体 yètǐ

1115. 业务 yèwù

1116. 业余 yèyú

1117. 依然 yīrán

1118. 一辈子 yíbèizi

1119. 一旦 yídàn

1120. 一路平安yílùpíngān

1121. 一致 yízhì

1122. 移动 yídòng

1123. 移民 yímín

1124. 遗憾 yíhàn

1125. 疑问 yíwèn

1126. 乙 yǐ

1127. 以及 yǐjí

1128. 以来 yǐlái

1129. 意外 yìwài

1130. 意义 yìyì

1131. 一轮 yīlún

1132. 义务 yìwù

1133. 因而 yīnér

1134. 因素 yīnsù

1135. 银 yín

1136. 英俊 yīngjùn

1137. 英雄 yīngxióng

1138. 迎接 yíngjiē

1139. 营养 yíngyǎng

1140. 营业 yíngyè

1141. 影子 yǐngzi

1142. 硬币 yìngbì

1143. 硬件 yìngjiàn

1144. 应付 yìngfù

形、名

动、名

1101. rapid, fast

1102. to prolong

1103. strict

1104. banquet

1105. balcony

1106. be tickled, itching

1107. style, type

1108. waist

1109. to shake

1110. to bite

1111. or else, otherwise

1112. if

1113. night

1114. liquid

1115. business

1116. spare time, amateur

1117. still, as before

1118. a life time

1119. once, in case

1120. to have a pleasant journey

1121. unanimous

1122. to move

1123. immigrant

1124. feel pity, feel sorry

1125. doubt, interrogative

1126. the second place

1127. and, as well as

1128. since (the time or event)

1129. unexpected, accident

1130. meaning, value

1131. to discuss, discussion

1132. obligation, duty

1133. therefore

1134. factor, element

1135. silver

1136. handsome

1137. hero

1138. to meet, to welcome

1139. nutrition

1140. to do business

1141. shadow

1142. coin

1143. hardware

1144. to cope, to deal with

1145. 应聘 yīngpìn

1146. 应用 yìngyòng

1147. 拥抱 yōngbào

1148. 拥挤 yōngjǐ

1149. 勇气 yǒngqì

1150. 用途 yòngtú

1151. 优惠 yōuhuì

1152. 优美 yōuměi

1153. 优势 yōushì

1154. 悠久 yōujiǔ

1155. 邮局 yóujú

1156. 游览 yóulǎn

1157. 犹豫 yóuyù

1158. 油炸 yóuzhá

1159. 有利 yǒulì

1160. 幼儿园 yòuéryuán

1161. 娱乐 yúlè

1162. 与其 yǔqí

1163. 语气 yǔqì

1164. 宇宙 yǔzhòu

1165. 预报 yùbào

1166. 预订 yùdìng

1167. 预防 yùfáng

1168. 玉米 yùmǐ

1169. 元旦 yuándàn

1170. 缘故 yuángù

1171. 原料 yuánliào

1172. 原则 yuánzé

1173. 愿望 yuànwàng

1174. 晕 yūn

1175. 运气 yùnqì

1176. 运输 yùnshū

1177. 运用 yùnyòng

1178. 灾害 zāihài

1179. 再三 zàisān

1180. 赞成 zànchéng

1181. 赞美 zànměi

1182. 糟糕 zāogāo

1183. 造成 zàochéng

1184. 则 zé

1185. 责备 zébèi

1186. 摘 zhāi

1187. 粘贴 zhāntiē

1188. 展开 zhǎnkāi

名、动

动、名

1145. to apply for employment

1146. to use, to apply

1147. to embrace, to hug

1148. crowded

1149. courage

1150. application, usage

1151. preferencial

1152. graceful, elegant

1153. advantage, superiority

1154. long(history)

1155. post office

1156. to go sightseeing

1157. to hesitate

1158. to deep fry

1159. advantageous

1160. kindergarten

1161. entertainment

1162. would rather A than B

1163. manner of speaking

1164. universe

1165. forecast, to forecast

1166. to book

1167. to take precautions against

1168. corn

1169. New Year’s Day

1170. reason, sake

1171. raw materials

1172. principle

1173. desire, wish

1174. dizzy, faint

1175. fortune, luck

1176. to transport, transportation

1177. to use, to apply

1178. disaster

1179. again and again

1180. to approve of

1181. to praise

1182. terrible, bad

1183. to cause (bad result)

1184. then

1185. to criticize

1186. to pick (flower or fruit)

1187. to paste, to stick

1188. to unfold, to launch(activity)

1189. 展览 zhǎnlǎn

1190. 占线 zhànxiàn

1191. 战争 zhànzhēng

1192. 涨 zhǎng

1193. 掌握 zhǎngwò

1194. 账户 zhànghù

1195. 招待 zhāodài

1196. 着凉 zháoliáng

1197. 召开 zhàokāi

1198. 照常 zhàocháng

1199. 哲学 zhéxué

1200. 真理 zhēnlǐ

1201. 真实 zhēnshí

1202. 针对 zhēnduì

1203. 珍惜 zhēnxī

1204. 诊断 zhěnduàn

1205. 枕头 zhěntóu

1206. 阵 zhèn

1207. 振动 zhèndòng

1208. 睁 zhēng

1209. 争论 zhēnglùn

1210. 争取 zhēngqǔ

1211. 征求 zhēngqiú

1212. 整个 zhěnggè

1213. 整体 zhěngtǐ

1214. 正 zhèng

1215. 政策 zhèngcè

1216. 政府 zhèngfǔ

1217. 政治 zhèngzhì

1218. 证件 zhèngjiàn

1219. 证据 zhèngjù

1220. 挣钱 zhèngqián

1221. 支 zhī

1222. 支票 zhīpiào

1223. 直 zhí

1224. 执行 zhíxíng

1225. 执照 zhízhào

1226. 指导 zhǐdǎo

1227. 指挥 zhǐhuī

1228. 制定 zhìdìng

1229. 制度 zhìdù

1230. 制作 zhìzuò

1231. 智慧 zhìhuì

1232. 至今 zhìjīn

动、名

1189. to exhibit, to show,exhibition

1190. phone is busy

1191. war

1192. to rise

1193. to master, to grasp

1194. account

1195. to accommodate

1196. to catch a cold

1197. to convened (conference)

1198. as usual

1199. philosophy

1200. truth

1201. true, real

1202. to aim at

1203. to cherish

1204. to diagnosis

1205. pillow

1206. measure word for wave

1207. to virbrate

1208. to open (eyes)

1209. to argue, argue

1210. to strive for

1211. to seek for (suggestion)

1212. whole, entire

1213. whole, entire

1214. continue of doing

1215. policy

1216. government

1217. politics

1218. certification

1219. proof

1220. to earn money

1221. measure word for pen

1222. cheque

1223. straight

1224. to carry out

1225. license

1226. to guide

1227. to conduct, to command

1228. to formulate (plan or rule)

1229. system

1230. to make

1231. wisdom

1232. up till now

1233. 至于 zhìyú

1234. 治疗 zhìliáo

1235. 秩序 zhìxù

1236. 志愿者 zhìyuànzhě

1237. 钟 zhōng

1238. 中介 zhōngjiè

1239. 中心 zhōngxīn

1240. 中旬 zhōngxún

1241. 重 zhòng

1242. 重量 zhòngliàng

1243. 周到 zhōudào

1244. 逐步 zhúbù

1245. 竹子 zhúzi

1246. 煮 zhǔ

1247. 主持 zhǔchí

1248. 主观 zhǔguān

1249. 主人 zhǔrén

1250. 主席 zhǔxí

1251. 主张 zhǔzhāng

1252. 嘱咐 zhǔfù

1253. 祝福 zhùfú

1254. 注册 zhùcè

1255. 抓紧 zhuājǐn

1256. 专家 zhuānjiā

1257. 专心 zhuānxīn

1258. 转变 zhuǎnbiàn

1259. 转告 zhuǎngào

1260. 装 zhuāng

1261. 装饰 zhuāngshì

1262. 状况 zhuàngkuàng

1263. 状态 zhuàngtài

1264. 追求 zhuīqiú

1265. 资格 zīgé

1266. 资金 zījīn

1267. 资料 zīliào

1268. 资源 zīyuán

1269. 姿势 zīshì

1270. 咨询 zīxún

1271. 紫 zǐ

1272. 字幕 zìmù

1273. 自从 zìcóng

1274. 自动 zìdòng

1275. 自豪 zìháo

1276. 自觉 zìjué

动、名

动、名

动、名

1233. as for

1234. treatment, to cure

1235. order, sequence

1236. volunteers

1237. clock

1238. intermediary agent

1239. center

1240. middle of a month

1241. again

1242. weight

1243. considerate, thoughtful

1244. gradually, step by step

1245. bamboo

1246. to boil

1247. host (of meeting or activity)

1248. subjective

1249. host(of a house)

1250. chairman

1251. to assert, assertion

1252. to instruct

1253. to bless, blessing

1254. to register

1255. to grasp

1256. expert

1257. to concentrate on

1258. to change

1259. to pass on (information)

1260. to place, to pretend

1261. to decorate

1262. condition, situation

1263. state

1264. to persue

1265. qualification

1266. funds

1267. materials

1268. resource

1269. posture

1270. to consulate

1271. pruple

1272. subtitle

1273. since the time

1274. automatic

1275. proud

1276. consciously

Дата добавления: 2015-09-30; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав


1943784909490404.html
1943859714823184.html
    PR.RU™